9. SINIIFLAR TARİH DERSİ SINAV SORU VE CEVAPLARI

 1. Avrupalılar teknik alanda Müslümanlardan neler öğrenmişlerdir? Yazınız.

Kâğıt yapımı, barut, matbaa, pusula ve dokuma sanayi ile ilgili şeyleri almışlardır.

 

 1. Talas savaşının tarihini ve Türk tarihi açısından önemini yazınız?

751.Önemi: Türklerin İslamlaşma süreci başlamıştır.(Türk-İslam tarihi başladı)

 

 1. İslam’ı ilk kabul eden Türk boylarını yazınız?

Karluk, Yağma, Çiğil, İtil Bulgarları ve oğuzlar ilk İslam ı kabul eden Türk boylarıdır.

 

 1. Talas savaşının sonuçlarını yazınız?
  • Araplarla Türkler arasındaki siyasi ilişkiler düzeldi
  • Araplarla Türkler arasındaki ticari ilişkiler gelişti
  • Orta Asya Çin İstilasından kurtuldu
  • Türkler arasında İslam dini yayılmaya başladı
  • Türk-İslam tarihi başladı

 

 1. Türklerin Müslüman olma sebeplerini maddeler halinde yazınız?
  • Her iki medeniyetteki Allah anlayışlarının benzerliği
  • Kutsal kavramlardaki benzerlikler
  • Müslüman tüccarların etkisi
  • Kurban kesme adetleri
  • Fetih anlayışı ile Cihan hâkimiyeti anlayışındaki benzerlikler.

 

 1. Türklerin İslam devletindeki hizmetlerini maddeler halinde yazınız?
  • Askeri alandaki hizmetleri
  • Eğitim-öğretim alanındaki hizmetleri
  • Bilim alanındaki hizmetleri
  • Sanat alanındaki hizmetleri
  • İslam dinini yaymaları

 

 1. Tolun oğulları devleti nasıl yıkılmıştır. Kısaca yazınız?

T.Ahmet’in torunu Harun zamanında Suriye’de Karmati isyanı çıkmış ve Harun başarılı olamayınca Halife’nin ordusu isyanı bastırıp Tolun oğlu devletine son vermiştir.

 

 1.  Mısırda Tolun oğlu ve Akşit hâkimiyetinin kısa sürmesinin sebeplerini yazınız?

Çünkü bu devletlerin yöneticileri ve Askerleri Türk, halk ise Araplardan oluşmaktaydı. Bu sebeple ömürleri kısa olmuştur.

 

 1. Doğu ve batı Karahanlı devletlerine kimler son vermiştir başkentleri ile yazınız?

D. Karahanlıların başkenti Kaşgar, B.Karahanlıların başkenti Semerkant’tır

D. Karahanlılara Karahitaylılar, B.Karahanlılara Harezmşahlar son vermiştir.

 

 1. Karahanlı devletini kim nasıl kurmuştur?

Bilge Kül Kadir Han bilinen ilk Karahanlı hükümdarıdır. Bu devleti Karluk, Yağma ve Çiğil boyları kurmuştur.

 

 1. Gazneli devletini kim kurmuştur. Kısaca yazınız?

Devleti Saman oğullarının Herat valisi Alp tekin Gazne şehrinde kurmuştur.

 

 1. Gazneli Mahmut’un Hint seferlerinin amacını yazınız?
  • Hindistan’a İslamiyet’i yaymak
  • Hindistan’ın zenginliklerine sahip olmak

 

 1. Gazneli devletinin yıkılışı hakkında bilgi veriniz?

Gazneliler Dandanakan savaşında yenilince bir daha kendilerini toplayamadılar ve Afgan yerli halkı Gurlular tarafından 1187 yılında yıkıldılar.

 

 1. Oğuzlar tarihte hangi milletler tarafından hangi isimlerle bilinmişlerdir?

Araplar; Guz, Bizanslılar; Uz, Ruslar; Tork adını vermişler ve Müslüman olan oğuzlar Türkmen adını almışlardır.

 

 1. Selçuk Bey ve ailesi hakkında kısaca bilgi veriniz?

Babası Dukak oğuz devletinde subaşı idi. Daha sonra aynı görevi kendisi yürüttü. Yabgu ile araları açılınca kendisine bağlı olanlarla Cend şehrine gelip burada İslam’ı kabul etti.

 

 1. Dandanakan savaşının tarihini ve önemini yazınız?

1040.Önemi; Bir Türk devleti olan Gaznelilerin bu savaştan sonra yıkılış süreci başlarken diğer bir Türk devleti olan Selçuklukların kuruluş süreci başlamıştır.

 

 1. Anadolu’ya ilk Selçuklu akını kim tarafından hangi amaçla yapılmıştır. Yazınız?

İlk akın Çağrı Bey tarafından yapılmış olup keşif(Tanıma) amaçlıdır.5 yıl sürmüştür.

 

 1. Pasinler savaşının sebebini ve tarihini yazınız?

1048.Musa yabgunun oğlu Hasanın Anadolu akınları sırasında şehit edilmesinin intikamını almak.

 

 1. Pasinler savaşının tarihini ve önemini yazınız?

1048.Bizans’la Selçukluların yapmış oldukları ilk savaştır.

 

 1. İslam dünyasının koruyuculuğu ve liderliği Türklere nasıl geçmiştir. Açıklayınız?

Abbasi halifesinin Şii Büveyhoğullarına karşı Tuğrul beyden yardım istemesi ve Tuğrul beyin bu devlet üzerine düzenlemiş olduğu iki sefer sonucu İslam dünyasının liderliği Türklere geçmiştir.

 

 1. Sultan Alp Aslan Anadolu fethi ile hangi komutanlarını görevlendirmiştir. Yazınız?

Gümüştekin, Afşin, Ahmet Şah, Arslantaş ve Dilmaçoğlu’nu görevlendirmiştir.

 

 1. Sultan Melik Şah Anadolu fethi ile hangi komutanlarını görevlendirmiştir. Yazınız?

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Tutak ve Artuk beyleri görevlendirmiştir.

 

 1. Melik Şah döneminin en önemli iç olayı nedir kısaca açıklayınız?

Hasan Sabah olayıdır. Bu kişi Selçuklu devletini içten yıkmak ve yönetimi ele geçirerek kendi görüş ve düşüncelerini yaymak amacıyla yaptığı Bâtınilik çalışmalarıdır.

 

 1. Melik Şahtan sonra devletin başına hangi liderler geçmiştir. Yazınız?

Sırası ile oğulları Berkyaruk, Muhammed Tapar ve Sencer geçmiştir.

 

 1. B.Selçuklu devletinin parçalanma sebeplerini maddeler halinde yazınız?
  • Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
  • Oğuzların ayaklanmaları
  • Haçlı seferleri
  • Atabeylerin bağımsızlık çalışmaları
  • Fatımilerin çalışmaları
  • Hasan Sabahın faaliyetleri
  • Abbasi halifelerinin olumsuz tutumları.

 

 1. B.Selçuklu devletine bağlı olarak kurulan devletleri yazınız?
  • Irak ve Horasan Selçukluları
  • Kirman Selçukluları
  • Suriye Selçukluları
  • Türkiye Selçukluları

 

 1. Atabey kime denir. B.Selçuklu devletine bağlı olarak kurulan atabeylikleri yazınız?

İllere gönderilen şehzadelerin yanlarına verilen tecrübeli devlet adamlarına denir.(Şehzade öğretmeni) Atabeylikler;

·Salgurlular(Fars)

·İldenizliler(Azerbaycan)

·Beğteginoğulları(Erbil)

·Böriler(Şam)

· Zengiler(Musul) atabeylikleridir.

 

28.  Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin isimlerini yazınız.

·Danişmentliler

·Saltuklular

·Artuklular

·Mengücekler

· Çakabeyliği

 

29.  Miryakefalon Savaşının önemini yazınız.

Anadolu kesin Türk yurdu haline gelmiştir.

 

30.  Büyük Selçuklu devletindeki divanların izinlerini yazınız.

İstifa Divanı, Tuğra Divanı, İsraf Divanı, Divan-ı Arz

 

 

 ÜNSAL SÜZEN

TARİH ÖĞRETMENİ

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !